Ogólne Warunki Handlowe - Marketplace myWorld

Ostatnio zmienione: 06.06.2019

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunki umowne pomiędzy myWorld Poland Sp. z o.o. ("myWorld") a użytkownikami Marketplace myWorld ("Państwo") przy zakupie towarów za pośrednictwem Marketplace myWorld.

 

myWorld Poland Sp. z o.o. (myWorld)
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
Polska
E-Mail: customerservice.pl@myworld.com

 

KRS 0000317878, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008, REGON 241056212
 

1.    ZAKRES STOSOWANIA 

1.1. myWorld prowadzi stronę internetową Marketplace myWorld, dostępną pod adresem pl.myworld.com. Za pośrednictwem tej strony internetowej można kupować produkty od myWorld lub od osób trzecich. myWorld zlecił spółce mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, numer rejestru handlowego: FN 389134g) obsługę techniczną Marketplace myWorld oraz logistyczną i operacyjną realizację zamówień.

 

1.2. Ponadto, zastosowanie wobec Państwa mają również Warunki Korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem pl.myworld.com. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) regulują prawa i obowiązki myWorld i Państwa przy zakupie produktu od myWorld za pośrednictwem Marketplace myWorld.

 

1.3. Wobec powyższego niniejsze OWH nie mają zastosowania w przypadku zakupu przez Państwa na Marketplace myWorld produktów od osób trzecich. W przypadku zakupu produktów od osób trzecich na Marketplace myWorld obowiązują ogólne warunki handlowe danego Sprzedawcy.

 

2.    OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

myWorld nie udziela dostępu do Marketplace myWorld osobom niepełnoletnim, tzn. osobom, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i nie są w pełni zdolne do czynności prawnych. Produkty dla dzieci mogą być nabywane za pośrednictwem Marketplace myWorld wyłącznie przez osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

3.    ZAWARCIE UMOWY

3.1. Zamówienie przez Państwa produktu od myWorld poprzez Marketplace myWorld stanowi dla myWorld ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Kiedy zostanie przez Państwa złożone zamówienie w myWorld, myWorld wysyła Państwu wiadomość potwierdzającą wpływ Państwa zamówienia do myWorld i zawierającą jego szczegóły (potwierdzenie zamówienia). Niniejsze potwierdzenie zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty, a jedynie informację dla Państwa, że myWorld otrzymało zamówienie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta tylko wtedy, gdy myWorld nada przesyłkę z zamówionym produktem dla Państwa i potwierdzi tę wysyłkę drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Jeśli zamówienie jest wysyłane w więcej niż jednej paczce, może się zdarzyć, że otrzymają Państwo oddzielne potwierdzenie wysyłki dla każdej paczki. W takim przypadku pomiędzy Państwem a myWorld zostanie zawarta odrębna umowa sprzedaży dla produktów wymienionych każdorazowo w danym potwierdzeniu wysyłki. Stroną umowy jest myWorld.

 

3.2. Jeżeli myWorld stwierdzi w trakcie realizacji Państwa zamówienia (tj. przed potwierdzeniem wysyłki), że zamówione przez Państwa produkty są niedostępne, zostaną Państwo o tym poinformowani w odrębnej wiadomości e-mail. W takim przypadku umowa sprzedaży zamówionych produktów nie zostaje zawarta.

 

3.3. W celu bezpłatnego anulowania zamówienia na produkt przed wysłaniem odpowiedniego potwierdzenia wysyłki, niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 4 niniejszych OWH, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

 

3.4. Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne zostaną Państwu udostępnione w wersji do przechowywania i do wydruku w zakładce "Moje konto" na stronie internetowej.

 

4.    POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Prawo do odstąpienia od umowy na mocy art. 27 i następnych ustawy o prawach konsumenta

Mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży lub od Państwa oświadczenia woli zawarcia umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyn.

Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg w następującym momencie:

a.   w dniu, w którym otrzymają Państwo towar;

b.   jeśli zamówili Państwo więcej niż jeden towar w ramach jednego zamówienia, a towary są dostarczane oddzielnie, w dniu, w którym otrzymają Państwo ostatni dostarczany towar;

c.   w przypadku dostawy regularnie jednego towaru w kilku powtarzających się przesyłkach, w dniu, w którym otrzymają Państwo pierwszą przesyłkę z zamówionym towarem;

d.   w przypadku innych umów, gdy dostawa towarów nie ma miejsca (w szczególności w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane i dostarczane na nośniku materialnym) od dnia zawarcia umowy.

 

Oświadczenie o odstąpieniu nie wymaga żadnej szczególnej formy. Termin zostanie każdorazowo zachowany, kiedy złożą Państwo oświadczenie o odstąpieniu i wyślą je przed upływem terminu. Państwa oświadczenie o odstąpieniu należy przesyłać na adres:

· myWorld Poland sp. z o.o., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 33-320 Kraków, Polska, e-Mail: customerservice.pl@myworld.com

· Odstąpienia mogą Państwo także dokonać za pomocą formularza, który można pobrać tutaj.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy na podstawie art. 31-34 ustawy o prawach konsumenta:

 

Z chwilą odstąpienia od umowy wygasa stosunek umowny pomiędzy Państwem a myWorld oraz Państwa zobowiązania wynikające z niniejszego stosunku umownego.

 

W ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy myWorld zwróci wszelkie otrzymane od Państwa kwoty, w tym koszty dostawy. Jeśli jednoznacznie wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowaną przez myWorld korzystną dostawę standardową, nie przysługuje Państwu roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów powstałych z tego tytułu. myWorld może odmówić zwrotu, dopóki nie otrzyma towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczą Państwo dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nie dotyczy to sytuacji, w której myWorld zaoferował odbiór towaru we własnym zakresie.

Państwo z kolei mają obowiązek w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić do myWorld otrzymane produkty, włącznie z ewentualnym odszkodowaniem za wszelkie związane z tym obniżenie ich wartości. W żadnym wypadku nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za utratę wartości, jeśli myWorld nie poinformował Państwa o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta. Nie muszą Państwo odsyłać towaru, jeśli myWorld zaoferował odbiór towaru we własnym zakresie. Termin zwrotu uznaje się za zachowany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem tego terminu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi konsument, chyba że przedsiębiorca zadeklarował poniesienie tych kosztów lub nie poinformował konsumenta o obowiązku ich poniesienia. myWorld musi odebrać towar na własny koszt, jeżeli towar ten nie jest zazwyczaj wysyłany pocztą ze względu na jego właściwości.

 

Konsument nie ma prawa odstąpienia od umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 38 ustawy o prawach konsumenta) dotyczących:

 

a. towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

b. towarów nieprefabrykowanych, które są wykonywane według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c. towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

d. towarów, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu i których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e. towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f. napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w chwili zawarcia umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

g. nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

h. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów prenumeraty na dostawę takich publikacji,

i. dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli przedsiębiorca - za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia realizacji umowy - rozpoczął spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

5.    CENY

5.1. Wszystkie ceny zakupu podane na Marketplace myWorld zawierają podatek VAT, tzn. podatek VAT jest już wliczony w cenę. Podana cena zakupu nie obejmuje jednak kosztów dostawy, obsługi i wysyłki. Cena zakupu, jak również koszty dostawy, obsługi i wysyłki są wymienione w podsumowaniu zamówienia.

 

5.2. Pomimo dołożenia przez myWorld wszelkich starań, produkty w katalogu myWorld mogą być oznaczone niewłaściwą ceną. myWorld sprawdza ceny podczas obsługi Państwa zamówienia i przed uruchomieniem płatności. Jeśli produkt został oznaczony niewłaściwą ceną, a właściwa cena jest wyższa niż na stronie internetowej, myWorld skontaktuje się z Państwem przed wysyłką towaru (tj. przed potwierdzeniem wysyłki), aby zapytać, czy chcą Państwo kupić produkt po właściwej cenie czy też anulować zamówienie. Jeśli chcieliby Państwo zakupić produkt po właściwej cenie, mogą Państwo złożyć zamówienie na produkt po tej cenie w ciągu jednego tygodnia. Jeśli nie otrzymamy od Państwa żadnego powiadomienia, umowa sprzedaży nie zostanie zawarta (patrz punkt 3).

 

6.    PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE

6.1. myWorld korzysta z usług Adyen N.V. ("Dostawca usług płatniczych") do przetwarzania płatności w odniesieniu do transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Marketplace myWorld. Dostawca usług płatniczych jest upoważniony do dochodzenia roszczenia o zapłatę w imieniu myWorld.

 

6.2. Płatność kartą kredytową:

W przypadku płatności kartą kredytową, zarówno cena zakupu, jak i koszty wysyłki stają się wymagalne wraz z wysłaniem do Państwa potwierdzenia wysyłki, tzn. płatność staje się wymagalna wraz z otrzymaniem potwierdzenia wysyłki. Państwa karta kredytowa zostanie obciążona w terminie wymagalności. Jeżeli obciążenie nie może być dokonane z przyczyn leżących po Państwa stronie, są Państwo zobowiązani do zapłaty odszkodowania na rzecz myWorld (patrz punkt 6.6).

 

6.3. Płatność za pośrednictwem eVoucher myWorld:

W przypadku płatności za pomocą eVoucher myWorld, cena zakupu wraz z kosztami wysyłki stają się wymagalne wraz z wysłaniem do Państwa potwierdzenia wysyłki, tzn. płatność staje się wymagalna po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki. Po upływie terminu wymagalności Dostawca usług płatniczych odlicza z eVouchera myWorld należność składającą się na cenę zakupu wraz z kosztami wysyłki. Jeśli cena zakupu wraz z kosztami wysyłki przekracza kwotę danego eVoucher myWorld, muszą Państwo dodatkowo wybrać alternatywny sposób płatności w procesie płatności, aby rozliczyć pozostałą po odjęciu wartości eVoucher myWorld kwotę. Jeżeli płatność za pośrednictwem eVoucher myWorld nie może zostać dokonana z przyczyn leżących po Państwa stronie, są Państwo zobowiązani do zapłaty odszkodowania na rzecz myWorld (patrz punkt 6.6).

 

6.4. Nie przysługuje Państwu roszczenie o żadną szczególną formę płatności. Mogą Państwo jednak wybrać jedną z metod płatności wymienionych w punktach 6.2 - 6.4.

 

6.5. Odpowiedzialność za szkody w odniesieniu do obowiązku zapłaty:

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej zależy też od ciężaru Państwa winy. Do stwierdzenia winy dochodzi, jeśli nie dojdzie do płatności przez Państwa niedbalstwo (lekkie lub rażące zaniedbanie) lub poprzez działanie umyślnie, przy czym niedbalstwo obejmuje mniejszy stopień winy niż zamierzone niewywiązanie się ze zobowiązań płatniczych. Wysokość odszkodowania w przypadku niedbalstwa może być zatem niższa niż w przypadku umyślnego naruszenia obowiązków.

 

7.    ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Towary pozostają własnością myWorld do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

 

8.    DOSTAWA

8.1. Dostawa odbywa się na adres podany przez zamawiającego. Na stronie internetowej znajdą Państwo informacje o dostępności produktów sprzedawanych przez myWorld (np. na stronie ze szczegółowymi danymi produktu). myWorld wskazuje, że wszystkie informacje na Marketplace myWorld dotyczące dostępności, wysyłki lub dostawy produktu są jedynie przybliżonymi informacjami i przybliżonymi wartościami orientacyjnymi. Nie stanowią one wiążących lub gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy. Są to wiążące zobowiązania myWorld tylko wtedy, gdy terminy wysyłki i dostawy są wyraźnie określone jako daty wiążące w opcjach wysyłki na Marketplace myWorld. Najpóźniejszy termin dostawy to 30 dni od dnia potwierdzenia wysyłki.

 

8.2. Jeżeli dostawa do zamawiającego nie jest możliwa, gdy dostarczony towar nie mieści się w drzwiach wejściowych do budynku, drzwiach wejściowych do domu/mieszkania lub w wejściu na klatkę schodową zamawiającego lub gdy zamawiający nie jest obecny pod podanym przez niego adresem dostawy, mimo zamawiający został poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie dostawy ustalonym w uzgodnieniu z zamawiającym, zamawiający ponosi koszty bezskutecznej dostawy.

 

8.3. Uszkodzenia w trakcie transportu

Widoczne szkody powstałe w trakcie transportu należy natychmiast reklamować dostawcy. Ponadto należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie widoczne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do myWorld. Nie ma to wpływu na Państwa ustawowe prawa dotyczące rękojmi za wady. Zgłoszeń należy dokonywać do:

 

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
Polska
E-Mail: customerservice.pl@myworld.com

 

8.4. Nieprawidłowa dostawa

Jeżeli przez pomyłkę zostanie do Państwa dostarczony towar, który nie został przez Państwa zamówiony (tzn. nastąpiła nieprawidłowa dostawa), reklamację można złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zobowiązują się Państwo do zwrotu towaru otrzymanego w drodze nieprawidłowej dostawy w ciągu 14 dni od jego otrzymania, na koszt myWorld, w takim samym (nieużywanym) stanie, w jakim go Państwo otrzymali. Nie ma to wpływu na Państwa ustawowe prawa dotyczące rękojmi za wady. Reklamacje należy zgłaszać do:

 

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
Polska
E-Mail: customerservice.pl@myworld.com

 

Zwrotów należy dokonywać na adres:
myWorld.com – Returns
Triester Straße 280
8055 Graz
Austria

9.    CŁO

Na stronie ze szczegółowymi danymi produktu można sprawdzić, kiedy myWorld oferuje dostawę do miejsc poza UE. Jeśli zamawiają Państwo produkty z myWorld z dostawą poza UE i myWorld oferuje dostawę do tego miejsca, mogą Państwo zostać obciążeni cłami importowymi i podatkami, które zostaną pobrane, gdy przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia. Państwo muszą uiścić wszelkie dodatkowe opłaty za odprawę celną; myWorld nie ma wpływu na te opłaty. Przepisy celne znacznie się różnią w zależności od kraju, dlatego celem uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym. Należy również pamiętać, że składając zamówienie w myWorld są Państwo uważani za importera i muszą Państwo przestrzegać wszystkich ustaw i rozporządzeń kraju, w którym otrzymują Państwo produkty. Ochrona Państwa danych jest ważna dla myWorld i myWorld chciałoby zwrócić Państwa uwagę na fakt, że dostawy transgraniczne podlegają otwarciu i badaniu przez organy celne.

 

10.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ MYWORLD

10.1. myWorld odpowiada bez ograniczeń za szkody wynikające z uszkodzenia ciała, utraty życia lub rozstroju zdrowia, które wynikają z umyślnego naruszenia obowiązków lub naruszenia obowiązków będącego skutkiem zaniedbania myWorld. W przypadku wadliwego świadczenia przez myWorld, mają Państwo również prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi w ramach ustawowych przepisów o rękojmi za wady.

 

10.2. myWorld ponosi również nieograniczoną odpowiedzialność za inne szkody spowodowane umyślnym naruszeniem obowiązków przez myWorld. Umyślne naruszenie obowiązków ma miejsce, jeśli myWorld lub osoby, którymi się posługuje, nie wypełniają swoich obowiązków umyślnie, tj. świadomie i celowo.

 

10.3. Odpowiedzialność myWorld za inne szkody wynikające z naruszenia obowiązków na skutek rażącego niedbalstwa myWorld jest ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód. Naruszenie obowiązków na skutek rażącego niedbalstwa ma miejsce, jeśli myWorld lub osoby, którymi się posługuje, nie wywiążą się z obowiązku na skutek ewidentnej niedbałości, tzn. jeśli ich zachowanie odbiega w znacznym stopniu od wymogów należytej staranności.

 

10.4. myWorld odpowiada za szkody na skutek naruszenia z powodu zwykłego niedbalstwa obowiązków, które mają zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego i prawidłowego wykonania umowy i których spełnienia kupujący w związku z tym oczekuje i może oczekiwać (podstawowe obowiązki) - tylko w przypadku typowych i przewidywalnych szkód.

 

10.5. O ile odpowiedzialność myWorld jest ograniczona lub wykluczona, ograniczenia lub wykluczenia dotyczą również osobistej odpowiedzialności pracowników myWorld, przedstawicieli ustawowych i osób, którymi się posługuje.

 

10.6. Inne roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, z zastrzeżeniem poniższego punktu 10.7. Dotyczy to w szczególności niezależnej od winy odpowiedzialności za wady.

 

10.7. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z punktami 10.1. do 10.6. nie mają wpływu na odpowiedzialność myWorld na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych o odpowiedzialności za produkt lub innych postanowień dotyczących ochrony konsumentów.

 

10.8. Użytkownik może sortować wybrane produkty według różnych kryteriów (np. według cen). myWorld nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne błędy przy sortowaniu oferowanych produktów.

 

11. WŁAŚCIWE PRAWO

Wiążące jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz przepisów kolizyjnych. Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych OWH lub z nimi związanych jest sąd właściwy w Krakowie. W przypadku umów z konsumentami konsument ma jednakże wybór między sądem, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub miejsce zatrudnienia konsumenta lub miejsce spełnienia świadczenia, a sądem właściwym dla siedziby myWorld.   Mimo, że prawo polskie ma zastosowanie do niniejszego stosunku umownego, mogą się Państwo odwołać do bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów w Państwa kraju, w którym mają Państwo miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że jest to kraj członkowski Unii Europejskiej. W takim przypadku mogą Państwo dochodzić roszczeń w związku z niniejszymi OWH, które wynikają z norm dotyczących ochrony konsumenta, zarówno w Polsce, jak i w państwie członkowskim UE, w którym Państwo mieszkają.

 

Skargi/rozwiązywanie sporów online/postępowanie mediacyjne

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów ("platforma OS") pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/. myWorld stara się rozstrzygać wszelkie różnice zdań wynikające z tej umowy w drodze wzajemnego porozumienia. Ponadto myWorld nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu mediacyjnym i nie może zaoferować Państwu udziału w takim postępowaniu.

Ewentualnie Państwa sprzedający (tzn. Sprzedawca, od którego kupują Państwo produkty za pośrednictwem Marketplace myWorld) weźmie udział w takim postępowaniu mediacyjnym. Mogą to Państwo sprawdzić na danej stronie Sprzedawcy w Impressum lub w ogólnych warunkach handlowych.

 

12. INNE UWAGI

Ponadto zwracamy Państwa uwagę na nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz na nasze informacje o plikach cookie i reklamie internetowej, do których można uzyskać dostęp na stronie pl.myworld.com.

 

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby strona była jeszcze bardziej funkcjonalna i przyjazna użytkownikowi. Prosimy kliknąć „Akceptuj cookies”! Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Jako uczestnik/uczestniczka programu Cashback otrzymujesz przy zakupie tego produktu zwrot pieniędzy oraz możesz otrzymać cenne Shopping Points. Nie jesteś jeszcze uczestnikiem/uczestniczką?
Benefit Voucher
Niniejsza oferta skierowana jest wyłącznie do klientów, którzy posiadają środki na Benefit Voucher.Benefit Voucher mogą kupić tylko Marketerzy na stronie www.lyconet.com.
Jako uczestnik/uczestniczka programu Cashback otrzymujesz przy zakupie tego produktu zwrot pieniędzy oraz możesz otrzymać cenne Shopping Points. Nie jesteś jeszcze uczestnikiem/uczestniczką?