Warunki korzystania z Marketplace myWorld – Terms of Use

Wszystkie dane firmowe zgodne przepisami o e-commerce znajdą Państwo pod linkiem: ekrs.ms.gov.pl.

 

A.    Poniższe Warunki Korzystania regulują korzystanie z niniejszej strony internetowej myWorld Poland Sp. z o.o. ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków, Polska, numer rejestrowy rejestru przedsiębiorców KRS 0000317878 (zwanej dalej "myWorld") oraz dostęp do Marketplace myWorld. myWorld zlecił spółce mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, numer rejestru handlowego: FN 389134g) obsługę techniczną Marketplace myWorld oraz logistyczną i operacyjną realizację zamówień. W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem Marketplace myWorld, oprócz niniejszych Warunków Korzystania, zastosowanie mają również warunki sprzedaży, które można znaleźć na stronie pl.myworld.com.

 

B.    Użytkownicy tej strony internetowej wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania. myWorld może od czasu do czasu zmieniać i uzupełniać niniejsze Warunki Korzystania poprzez aktualizację niniejszych Warunków Korzystania w następujących przypadkach:

 

· jeżeli stanie się to konieczne ze względu na zmianę odpowiednich przepisów prawnych (również w krajach innych niż kraj zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta);

· jeżeli myWorld dostosowuje je do zmian warunków i możliwości technicznych oraz do zmian w towarach i usługach oferowanych za pośrednictwem strony internetowej;

· w celu standaryzacji z innymi stronami internetowymi spółek z grupy myWorld, za pośrednictwem których prowadzone są podobne rynki.

 

Postanowienia punktu 1.6 poniżej pozostają zawsze niezmienione. myWorld prześle Państwu zmienione Warunki Korzystania za pośrednictwem poczty elektronicznej, po czym mają Państwo 2 miesiące na wyrażenie zgody na zmiany lub ich odrzucenie.

 

C.    myWorld zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części strony internetowej lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji, w szczególności jeśli dalsze świadczenie usługi lub jej części nie jest już ekonomicznie uzasadnione dla dostawcy.

 

1.    LICENCJA I DOSTĘP 

1.1. Zgodnie z zasadami niniejszych Warunków Korzystania, myWorld udziela Państwu licencji na dostęp i korzystanie z Marketplace myWorld. Jednak dostęp ten można wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych, tzn. tylko do celów, które nie należą do działalności przedsiębiorcy. Licencja jest niezbywalna i odnosi się wyłącznie do korzystania z Marketplace myWorld.

 

1.2. Licencja nie uprawnia do gromadzenia lub wykorzystywania informacji o produktach, opisów lub cen w jakimkolwiek celu innym niż ten, dla którego są przeznaczone, ani do pobierania lub kopiowania zawartości i informacji o koncie, do przeprowadzania eksploracji danych, do korzystania z robotów lub podobnych programów gromadzenia i ekstrakcji danych.

 

1.3. Korzystając z dostępu do Marketplace myWorld, nie mogą Państwo naruszać lub ograniczać praw autorskich myWorld albo wpływać w inny negatywny sposób na te prawa, chyba że myWorld udzielił na to wyraźnej zgody.

 

1.4. myWorld nie udziela dostępu do Marketplace myWorld osobom niepełnoletnim, tzn. osobom, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i/lub nie są w pełni zdolne do czynności prawnych.

 

1.5. Stosunek handlowy między Państwem a myWorld oraz licencja na korzystanie z Marketplace myWorld zostaną udzielone Państwu przez myWorld przy przesłaniu, na adres e-mail podany przez Państwa podczas rejestracji, potwierdzenia Państwa rejestracji.

 

1.6. Rejestracja na Marketplace myWorld i korzystanie z niego są dla klientów bezpłatne. myWorld nie pobiera za to żadnej opłaty.

 

2.    PAŃSTWA KONTO

2.1. Zakupów na Marketplace myWorld mogą Państwo dokonywać wyłącznie za pośrednictwem Państwa istniejącego konta myWorld (patrz punkt 1 niniejszych Warunków Korzystania). Mogą Państwo korzystać ze swojego konta tak długo, aż go Państwo sami nie usuną, nie zlecą jego usunięcia lub do czasu usunięcia go przez nas w przypadkach wymienionych w punktach 2.2 i 2.4 lub do czasu zamknięcia przez nas Marketplace, jeżeli dalsze jego prowadzenie nie jest dla nas uzasadnione ekonomicznie.

 

2.2. myWorld może usunąć Państwa konto na Marketplace z następujących ważnych powodów:

 

i. jeśli korzystają Państwo z konta w taki sposób, który może przerwać, uszkodzić lub w inny sposób zakłócić działanie Marketplace myWorld lub dostęp do niego (np. przez złośliwe oprogramowanie); lub

ii. jeżeli korzystają Państwo z konta w sposób niezgodny z ogólnymi warunkami handlowymi i niniejszymi Warunkami Korzystania; lub

iii. jeżeli korzystają Państwo z konta w celach oszustwa lub w związku z przestępstwem lub nielegalną działalnością, w tym między innymi praniem brudnych pieniędzy lub oszustwem; lub

iv. jeżeli korzystają Państwo z Konta w celach nagabywania, spowodowania nieprzyjemności lub strachu;

v. jeśli korzystają Państwo z Marketplace w celu reklamowania lub oferowania towarów i usług z innych stron internetowych lub innych osób trzecich,

vi. jeżeli korzystają Państwo z konta niezgodnie z dobrymi obyczajami, w sposób, który szkodzi dobremu imieniu myWorld lub spółkom z nim powiązanych lub ma na celu przekonanie osób trzecich, aby nie nawiązywały stosunków prawnych z myWorld lub z spółkami z nim powiązanymi lub aby rozwiązały te stosunki prawne, lub który pociąga za sobą ryzyko, że osoby trzecie mogą dojść do takiego przekonania.

 

2.3. Poprzez usunięcie konta przestają obowiązywać pomiędzy Państwem a nami Warunki Korzystania, przy czym myWorld odbiera Państwu licencję na dostęp i korzystanie z Marketplace myWorld ze skutkiem natychmiastowym. Zostaną o tym Państwo przez nas poinformowani w drodze wiadomości e-mail. Niezależnie od tego przepisy punktu 4 (Odpowiedzialność) pozostają w mocy.

 

2.4. Ponadto myWorld może również odebrać Państwa licencję na korzystanie z Marketplace myWorld, a tym samym odpowiednio z Państwa konto użytkownika poprzez zwykłe wypowiedzenie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli dalsze prowadzenie Marketplace nie jest dla nas uzasadnione ekonomicznie. Otrzymają Państwo powiadomienie o zwykłym wypowiedzeniu Państwa konta na Marketplace za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

2.5. Korzystając ze swojego konta myWorld, są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera i urządzeń przenośnych oraz wyrażają Państwo zgodę na bycie odpowiedzialnym za wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem Państwa konta lub hasła. Są Państwo zobowiązani, również we własnym interesie, do ochrony i utrzymania poufności danych dostępu do swojego konta i komputera oraz innych urządzeń przenośnych przed nieupoważnionymi osobami trzecimi.

 

2.6. Powinni nas Państwo niezwłocznie powiadomić o kradzieży, utracie, bezprawnym lub innym nieautoryzowanym użyciu konta myWorld, wysyłając e-mail na adres customerservice.pl@myworld.com.

 

2.7. Są Państwo zobowiązani do przekazania myWorld prawdziwych danych oraz, w przypadku zmian, do zmiany tych danych w zakładce "Moje konto" lub do powiadomienia myWorld poprzez e-mail na adres customerservice.pl@myworld.com. W przypadku niewywiązania się z któregokolwiek z powyższych obowiązków, ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez to szkody. myWorld jest uprawniony do zablokowania dokonywania lub dalszego przetwarzania Państwa zakupów za pośrednictwem strony internetowej do czasu aktualizacji lub podania tych danych. Ponadto, jeśli zaniechanie podania lub aktualizacji danych jest zamierzone, lub jeśli nie aktualizują lub nie podają Państwo danych pomimo prośby ze strony myWorld, powstaje dla myWorld ważny powód do usunięcia Państwa konta zgodnie z niniejszym punktem w terminie 14 dni lub - w przypadku działania umyślnego - ze skutkiem natychmiastowym. W okresie wypowiedzenia nie mogą Państwo dokonywać żadnych nowych zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

 

3.    PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1. Wszystkie treści zawarte lub dostarczone na Marketplace myWorld, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, pliki do pobrania w formie cyfrowej i zbiory danych, są chronione prawami własności intelektualnej, takimi jak prawa autorskie i prawa do znaków towarowych, i są wyłączną własnością myWorld lub osób trzecich, które dostarczają lub udostępniają te treści.

 

3.2. Zabrania się systematycznego pobierania i/lub ponownego wykorzystywania części usług myWorld bez wyraźnej pisemnej zgody myWorld. W szczególności, bez wyraźnej pisemnej zgody myWorld, nie wolno wykorzystywać eksploracji danych, robotów, przeszukiwania danych lub podobnych programów zbierania i ekstrakcji danych do wyodrębnienia jakichkolwiek istotnych części Marketplace myWorld w celu ich ponownego wykorzystania (bez względu na to czy jednorazowego czy wielokrotnego). Ponadto bez wyraźnej pisemnej zgody myWorld nie wolno tworzyć i/lub publikować własnej bazy danych zawierającej istotne części usługi myWorld (np. ceny myWorld i informacje o produktach).

 

3.3. Grafiki myWorld, logo, nagłówki, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług zawarte w usłudze myWorld lub udostępnione za pośrednictwem usługi myWorld są znakami towarowymi i oznaczeniami myWorld. Znaki towarowe i oznaczenia myWorld nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do myWorld, w sposób, który mógłby spowodować u klientów pomyłkę w przyporządkowaniu lub w sposób, który umniejsza lub dyskredytuje myWorld.

 

3.4. Wszystkie inne znaki towarowe i oznaczenia, które nie są własnością myWorld i pojawiają się w myWorld Service są własnością ich właścicieli. myWorld szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Jeśli Państwo uważają, że Państwa prawa własności intelektualnej zostały wykorzystane w sposób wzbudzający obawy o naruszenie, prosimy o poinformowanie o tym myWorld pod adresem customerservice.pl@myworld.com.

 

4.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ MYWORLD

4.1. myWorld dokłada nieustannie wszelkich starań, aby Marketplace myWorld był dostępny bez zakłóceń i aby transmisja danych była wolna od błędów. Jednak ze względu na właściwości Internetu nie można tego zagwarantować. Państwa dostęp do Marketplace myWorld może być również okazjonalnie przerywany lub ograniczany w celu umożliwienia napraw, konserwacji lub wprowadzenia nowych urządzeń lub usług, lub z powodu powodów, na które dostawca nie ma wpływu i za które nie jest odpowiedzialny. myWorld próbuje ograniczać częstotliwość i czas trwania takich tymczasowych przerw lub ograniczeń.

 

4.2. myWorld ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody związane z korzystaniem z Marketplace myWorld oraz jego usług i produktów, jeżeli przyczyna szkody wynika z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez myWorld, jego przedstawiciela prawnego lub osoby, którą się posługuje. Umyślne naruszenie obowiązków uważa się za mające miejsce, jeśli myWorld lub osoby, którymi się posługuje, umyślnie, tj. świadomie i celowo, nie dopełnią obowiązku. Rażąco niedbałe naruszenie obowiązków ma miejsce, jeśli myWorld lub osoby, którymi się posługuje, nie wywiążą się z obowiązku na skutek ewidentnej niedbałości, tzn. jeśli ich zachowanie odbiega w znacznym stopniu od wymogów należytej staranności.

 

4.3. Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec myWorld, które nie wynikają z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez myWorld lub przedstawiciela prawnego lub osobę, którą myWorld się posługuje, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych (takich jak utrata zysku, niewykorzystane nakłady, szkody spowodowane utratą danych, roszczenia o wzbogacenie, koszty obsługi prawnej lub opłaty za przygotowanie umowy), spowodowanych wykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji.

 

4.4. Ponadto myWorld nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza i ich treść. myWorld nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność, legalność lub jakość hiperłączy. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na operatorze zalinkowanej strony internetowej. myWorld nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt, treść lub autorstwo hiperłączy. W związku z tym myWorld wyraźnie dystansuje się od treści wszystkich hiperłączy, które zostały zmienione od momentu utworzenia linku, jak również od wpisów osób trzecich w księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez myWorld. Stała kontrola treści stron internetowych, do których prowadzą linki, bez konkretnych dowodów naruszenia prawa, nie jest racjonalnie uzasadniona, lecz jeśli okaże się, że doszło do naruszenia prawa, naruszenia te zostaną natychmiast usunięte.

 

4.5. myWorld ponosi odpowiedzialność za wszelkie bezprawne działania lub informacje poprzez łącza elektroniczne, które prowadzą z tej strony  internetowej do innych ofert w sieci World Wide Web, jak również za treści umieszczone na Marketplace myWorld przez Sprzedawców, tylko jeśli posiada on faktyczną wiedzę o tym i o ile myWorld nie podejmie działań w rozsądnym terminie w celu usunięcia informacji lub zablokowania dostępu do tych informacji. Dyskryminacyjne, obraźliwe, naganne moralnie lub nielegalne treści mogą zostać w każdej chwili usunięte przez myWorld.

 

4.6. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem, przestaną być zgodne z prawem lub niezupełnie są z nim zgodne, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, o ile nie jest zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony konsumentów.

 

5.    OFERTY OSÓB TRZECICH

5.1. myWorld oferuje przedsiębiorcom w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego oraz osobom prawnym prawa publicznego ("Sprzedający") możliwość skorzystania z Marketplace myWorld w celu oferowania sprzedaży towarów lub oferowania świadczenia usług. Przedsiębiorcami w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego są osoby fizyczne lub prawne, dla których sprzedaż towarów lub świadczenie usług jest częścią działalności ich przedsiębiorstwa, tj. każdej stałej organizacji samodzielnej działalności gospodarczej, nawet jeśli nie jest ona nastawiona na zysk.

 

5.2. Tak więc osoby inne niż myWorld mogą świadczyć usługi lub sprzedawać swój asortyment na tej stronie internetowej. Ponadto myWorld udostępnia linki do stron internetowych podmiotów powiązanych i niektórych innych przedsiębiorstw. myWorld nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzanie i ocenę tych ofert lub stron i nie gwarantuje dokładności lub bezbłędności treści ofert tych przedsiębiorców lub treści na ich stronach internetowych, ani też legalności lub funkcjonalności. Dane użytkownika niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu oraz dane dotyczące transakcji handlowej są przekazywane przez myWorld do Sprzedawcy, którego ofertę klient końcowy chce przyjąć. Zwracamy przy tym Państwa uwagę na nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych, jak również na nasze informacje o plikach cookies i reklamie internetowej, które można znaleźć na stronie www.pl.myworld.com. We wszystkich innych aspektach Sprzedawca przejmuje pełną realizację zakupu. Zostaną Państwo poinformowani, kto sprzedaje produkt, w informacji o produkcie poprzez podanie danych "Sprzedane przez ....".

 

5.3. myWorld udostępnia jedynie informacje i techniczne warunki ramowe dla użytkowników, ale nie składa prawnie wiążących ofert. Roszczenia wynikające z umów pomiędzy użytkownikami i Sprzedawcami nie mogą być dochodzone wobec myWorld. myWorld nie staje się sam stroną umów, które zawierane są wyłącznie pomiędzy użytkownikami i Sprzedawcami. Umowy zawarte za pośrednictwem platformy myWorld są realizowane wyłącznie pomiędzy klientami i Sprzedawcami.

 

5.4. myWorld nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku błędów, opóźnień lub przerw w transmisji, awarii urządzeń technicznych, utraty i usunięcia danych, wirusów lub w jakikolwiek inny sposób podczas korzystania z Marketplace myWorld, chyba że zostały one spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania ze strony operatora, lub jeśli wiążą się one z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia.

 

5.5. Operator odpowiada wyłącznie do wysokości typowych dla danej umowy, dających się przewidzieć szkód. Nie powstaje odpowiedzialność za utracone zyski, oszczędności, szkody wynikające z roszczeń osób trzecich oraz za inne pośrednie i bezpośrednie szkody następcze.

 

5.6. Powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, o ile nie są one zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony konsumentów.

 

6.    POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

6.1. Prawo do odstąpienia od umowy na mocy art. 27 i następnych ustawy o prawach konsumenta

Mogą Państwo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyn. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg w dniu zawarcia umowy (patrz punkt 1.5).

Oświadczenie o odstąpieniu nie wymaga żadnej szczególnej formy. Termin zostanie każdorazowo zachowany, kiedy złożą Państwo oświadczenie o odstąpieniu i wyślą je przed upływem terminu. Państwa oświadczenie o odstąpieniu należy przesyłać na adres:

 

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
33-320 Kraków
Polska
E-mail: customerservice.pl@myworld.com

 

Odstąpienia mogą Państwo także dokonać za pomocą formularza, który można pobrać tutaj.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta:

Z chwilą odstąpienia od umowy wygasa stosunek umowny pomiędzy Państwem a myWorld oraz Państwa zobowiązania wynikające z niniejszego stosunku umownego.  Odstąpienie od tego stosunku umownego nie ma wpływu na dalsze istnienie zawartych umów zakupu produktów na Marketplace myWorld.

 

7.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1. Wiążące jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz przepisów kolizyjnych. Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych OWH lub z nimi związanych jest sąd właściwy w Krakowie. W przypadku umów z konsumentami konsument ma jednakże wybór między sądem, w którego okręgu znajduje się jego miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub miejsce zatrudnienia konsumenta lub miejsce spełnienia świadczenia, a sądem właściwym dla siedziby myWorld.   Mimo, że prawo polskie ma zastosowanie do niniejszego stosunku umownego, mogą się Państwo odwołać do bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów w Państwa kraju, w którym mają Państwo miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że jest to kraj członkowski Unii Europejskiej. W takim przypadku mogą Państwo dochodzić roszczeń w związku z niniejszymi Warunkami Korzystania, które wynikają z norm dotyczących ochrony konsumenta, zarówno w Polsce, jak i w państwie członkowskim UE, w którym Państwo mieszkają.

7.2. Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów ("platforma OS") pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/. myWorld stara się rozstrzygać wszelkie różnice zdań wynikające z tej umowy w drodze wzajemnego porozumienia. Ponadto myWorld nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu mediacyjnym i nie może zaoferować Państwu udziału w takim postępowaniu.

Ewentualnie jednak Sprzedawca weźmie udział w takim postępowaniu mediacyjnym. Mogą to Państwo sprawdzić na danej stronie Sprzedawcy w Impressum lub w ogólnych warunkach handlowych.

 

Na dalsze pytania dotyczące niniejszych Warunków Korzystania oraz Ogólnych Warunków Handlowych odpowiemy chętnie po zgłoszeniu na adres:

 

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
Polska
E-Mail: customerservice.pl@myworld.com

 

KRS 0000317878, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008, REGON 241056212

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby strona była jeszcze bardziej funkcjonalna i przyjazna użytkownikowi. Prosimy kliknąć „Akceptuj cookies”! Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Jako uczestnik/uczestniczka programu Cashback otrzymujesz przy zakupie tego produktu zwrot pieniędzy oraz możesz otrzymać cenne Shopping Points. Nie jesteś jeszcze uczestnikiem/uczestniczką?
Dowiedz się więcej
Benefit Voucher
Niniejsza oferta skierowana jest wyłącznie do klientów, którzy posiadają środki na Benefit Voucher.Benefit Voucher mogą kupić tylko Marketerzy na stronie www.lyconet.com.
Jako uczestnik/uczestniczka programu Cashback otrzymujesz przy zakupie tego produktu zwrot pieniędzy oraz możesz otrzymać cenne Shopping Points. Nie jesteś jeszcze uczestnikiem/uczestniczką?
Dowiedz się więcej